هشتمین جشنواره فناوری نانو

حضور شرکت باران شیمی در هشتمین جشنواره فناوری نانو

اخذ تاییدیه نانو مقیاس صنعتی محصول نانو نقره کلوئیدی

محصول نانو نقره کلوئیدی شرکت باران شیمی از نظر مقیاس نانو متری مورد تایید ستاد ویژه توسعه فناوری نانو قرار گرفت.

آیس پک

تولید آیس پک در دپارتمان شیمی شرکت باران شیمی پاسارگاد

هفتمین جشنواره نانو

حضور شرکت باران شیمی پاسارگاد در هفتمین جشنواره نانو

ضد آب و لک مصالح ساختمان

ضد آب و لک مصالح ساختمان در دپارتمان نانو شرکت باران شیمی پاسارگاد